Quasi Trio Quasi Trio
 • Zá­mek Liteň

  Festival Jar­mi­ly Novotné

  Quasi Duo – J. Škodová a K. Ochmanová

 • Dobřejovi­ce

  domá­cí kon­cert (sou­kro­má ak­ce)

 • Brno, Be­sední dům

  Spolek přá­tel hud­by

Quasi Trio bylo za­loženo v ro­ce 2014 v Praze, kde má své pů­so­biště do­dnes. Díky netra­diční­mu ob­sazení kla­ri­ne­tu patří mezi něko­lik málo tu­zem­ských sou­bo­rů, kte­ré na­bíze­jí po­slu­cha­čům pes­t­rý program z ne tak často prová­dě­ných skla­deb hu­debních ve­likánů. Reper­toár sou­bo­ru sahá od ob­do­bí kla­si­cis­mu až po dí­la sou­časných au­to­rů, trio spolu­pracuje ta­ké s čes­ký­mi skla­da­te­li, ja­ký­mi jsou na­příklad Eliš­ka Cílková, Lukáš So­m­mer ne­bo Zdeněk Mer­ta.

Všich­ni tři členové – Da­vid Ši­me­ček (kla­ri­net), Ju­di­ta Škodová (vi­o­lon­cello), Ka­te­ři­na Ochmanová (klavír) – ma­jí za se­bou mnohé zku­šenosti ze za­hrani­čí a na kon­tě četné úspě­chy z mezi­ná­rodních sou­tě­ží a mi­strovských kurzů. Sou­bor úspěšně ab­solvoval jak magis­terské stu­di­um obo­ru ko­morní hra na praž­ské HAMU, tak i  dvou­le­tou stáž na CRR v Pa­ří­ži ve tří­dě svě­tozná­mého Tria Wanderer a postgra­duální program na univerzi­tě MDW ve Vídni ve tří­dách Johannese Meissla a Avedise Kouyoumdjiana.

Přestože se Quasi Trio snaží své ak­tivi­ty sou­stře­dit pře­devším na tu­zem­ské pu­b­likum, účast­ní se ta­ké za­hraničních projek­tů a kurzů pod ve­dením uměl­ců a pe­da­gogů, ja­ký­mi jsou členové Talichova kvar­te­ta, J. Pernoo, H. Beyerle, A. Lonquich, P. Jüdt, V. Vujić, E. Epstein a další. Sou­bor má za se­bou oceně­ní na po­li mezi­ná­rodních sou­tě­ží (Sou­těž Na­da­ce B. Mar­ti­nů, International Plov­div Chamber Music Competition a další) a je dvojná­sobným dr­ži­te­lem Ce­ny pro nej­lepší ko­morní sou­bor, udě­lovanou mezi­ná­rodní­mi mi­strovský­mi kur­zy International Summer Academy v Ra­kous­ku. Mezi úspě­chy Quasi Tria patří ta­ké něko­lik oceně­ní za in­terpreta­ci sklad­by Bo­huslava Mar­ti­nů, zís­kané v só­lové i ko­morní hře. Sou­bor se pravidelně účast­ní mi­strovských kurzů a kon­cer­tů na­příč Ev­ropou, pořá­daných pres­tižní vý­bě­rovou or­ganiza­cí European Chamber Music Academy.

An­sám­bl s úspě­chem vy­stu­po­val na­příklad v ra­kous­kém roz­hla­se ORF, na vlnách ho­land­ské­ho Ra­dia West (přenos kon­cer­tu z kul­turní­ho cent­ra Amare v Ha­a­gu), v  re­fek­tá­ři Ba­zi­liky Santa Croce ve Flo­ren­cii či ve Vi­le Winternitz – unikát­ní praž­ské ar­chi­tek­to­nické památ­ce.

Kromě spolu­prá­ce s přední­mi čes­ký­mi or­chest­ry (PKF – Prague Philharmonia, Česká filhar­mo­nie, Ko­morní filhar­mo­nie Par­du­bi­ce ad.) v rám­ci jejich ko­morních a edu­kačních cyk­lů vy­stu­pu­jí členové Quasi Tria i ja­ko só­lis­té, v pů­vodní houslové se­stavě na­příklad v Trojkoncertu L. van Be­etho­ve­na za do­provo­du PKF – Prague Philharmonia.

PDF Mi­mo pů­so­bení v Quasi Triu všech­ny čle­ny za­městnáva­jí vý­znam­né čes­ké in­stitu­ce – Da­vid Ši­me­ček má stá­lé angaž­má v or­chest­ru Ná­rodní­ho diva­dla, Ju­di­ta Škodová je členkou PKF – Prague Philharmonia a Ka­te­ři­na Ochmanová se vě­nuje pe­da­go­gické činnosti (klavír, ko­morní hra) a klavírní spolu­prá­ci na Konzerva­to­ři Par­du­bi­ce.

 

David Šimeček David Ši­me­ček se beze­spo­ru řa­dí mezi nej­vý­raz­nější talen­ty mla­dé gene­ra­ce kla­ri­ne­tis­tů, pro je­ho hráč­ské kva­li­ty a upřímnou lás­ku k hud­bě jej často vy­hle­dává ke spolu­prá­ci řa­da čes­kých or­chestrů a ko­morních tě­les. Ještě před dokon­čením středo­škol­ských stu­dií se v ro­ce 2015 stal kmenovým hrá­čem or­chest­ru Ná­rodní­ho diva­dla v Praze, kde pů­so­bí do­dnes. Zá­roveň je v sou­časné do­bě stipen­dis­tou or­chest­rální aka­de­mie Čes­ké filhar­mo­nie, s níž od roku 2018 ab­solvoval množ­ství pres­tižních kon­cer­tů a festiva­lů pod ve­dením nej­větších svě­tových di­rigent­ských jmen. Cenné zku­šenosti zís­kával Da­vid na mi­strovských kurzech pod ve­dením reno­movaných kla­ri­ne­tis­tů, na­příklad S. Brill, H. Mäkkiho, P. Beltraminiho, G. Vargy a dalších.

Po ma­tu­ri­tě na gym­náziu a ab­so­lu­to­riu čes­ko­bu­dě­jovické konzerva­to­ře u Zdeňka Ur­bánka se roz­ho­dl ve stu­diu kla­ri­ne­tu pokra­čovat na brněn­ské JAMU ve tří­dě prof. Mi­la­na Po­láka a Ví­ta Spilky. V té do­bě již měl na kon­tě vý­znam­ná sou­těžní oceně­ní (Concerto Praga, Concertino Bohemia, Czech Clarinet Art, Sou­těžní pře­hlídka konzerva­to­ří ČR atd.) a spolu­prá­ci s profe­si­o­nální­mi or­chest­ry. Vý­ji­mečnou pří­leži­tos­tí bylo pro Da­vi­da pů­so­bení v European Union Youth Orchestra, kde dostal možnost spolu s další­mi vy­braný­mi hu­debníky pra­covat a vy­stu­po­vat pod tak­tovkou di­rigen­tů, ja­ký­mi jsou např. Gianandrea Nosseda, Manfred Honeck či Vasi­ly Petrenko. Kromě svých só­lových a or­chest­rálních zku­šenos­tí je Da­vid ta­ké ceně­ným hrá­čem ko­morním – je­ho v ro­ce 2019 za­ložený sou­bor Alinde Quintet se hned krát­ce po svém vzniku stal ví­tě­zem Mezi­ná­rodní hu­dební sou­tě­že v Bu­ku­rešti.

Judita Škodová Judita Škodová již od dět­ství roz­víje­la své hu­dební na­dání ve více smě­rech. Za ob­je­vení vášně pro ko­morní hru vdě­čí tri­ovým lek­cím, kte­ré na hu­dební ško­le ab­solvova­la u Ji­ří­ho Fi­še­ra a po­slé­ze na Gym­náziu Ja­na Ne­ru­dy pod ve­dením Arnoš­ta Střížka. Po­té, co se s nadšením za­po­ji­la ta­ké do or­chest­rální hry a pů­so­bi­la v mnoha stu­dent­ských or­chestrech, sta­la se členkou or­chest­rální aka­de­mie PKF – Prague Philharmonia a od roku 2013 je kmenovým hrá­čem or­chest­ru. Je­jí só­lový debut probě­hl v ro­ce 2005 na Mezi­ná­rodním festivalu mla­dých hu­dební­ků v ně­meckém Coburgu. V ro­ce 2018 za­lo­ži­la duo Fo­lie à deux, kde vy­stu­puje ja­ko zpě­vač­ka čes­kých a fran­couz­ských šanso­nů spolu s Ka­te­ři­nou Ochmanovou za klaví­rem či akor­deo­nem.

Ju­di­ta je ab­sol­ventkou tří­dy prof. Mi­roslava Petrá­še na Hu­dební aka­de­mii múzických umě­ní v Praze, dva roky stu­dia strávi­la na mezi­ná­rodních stá­žích – v dán­ském Odense u Mi­chae­ly Fukačové a na pa­říž­ské Conservatoire de Musique et de Danse ve tří­dě Jérôma Pernoo. Již ja­ko stu­dentka Mirka a Mar­ti­na Škampových na Gym­náziu Ja­na Ne­ru­dy na se­be upo­zor­ňova­la úspě­chy v ce­lo­stát­ních i mezi­ná­rodních sou­tě­žích (Prague Ju­nior Note, He­ranova vi­o­lon­cellová sou­těž, Talents for Europe, Mezi­ná­rodní vi­o­lon­cellová sou­těž v ra­kous­kém Liezenu, ad.). Ja­ko só­listka spolu­pra­cova­la Ju­di­ta mi­mo ji­né s Ja­náč­kovou filhar­mo­nií Ostrava, PKF – Prague Philharmonia, Seve­ro­čes­kou filhar­mo­nií Tepli­ce, Praž­ským stu­dent­ským or­chestrem a další­mi.

Kateřina Ochmanová Kateřina Ochmanová po­chází z ro­di­ny hu­debních pe­da­gogů a své první hu­dební krůč­ky ab­solvova­la jak na klavír tak i akor­deon. V obou obo­rech sbíra­la úspě­chy na kon­cert­ních i sou­těžních pó­di­ích, roz­hod­la se však vě­novat svou plnou po­zornost klaví­ru a pokra­čovat v je­ho stu­diu na konzerva­to­ři a po­slé­ze vy­soké ško­le. Již bě­hem stu­dií se sta­la vy­hle­dávanou pi­anistkou nejen ja­ko só­listka a ko­morní hráč­ka, ale ta­ké pro své schopnosti doprovazečské a pe­da­go­gické. V sou­časné do­bě pů­so­bí ja­ko korepetitor a pe­da­gog na Konzerva­to­ři Par­du­bi­ce, zá­roveň je oce­ňovaným kon­cert­ním partne­rem na­stu­pu­jí­cí mla­dé pě­vecké gene­ra­ce talen­tů (Pe­tr Nekoranec, Kris­tý­na Kůstková, Ta­de­áš Hoza ad.). Ve svém volném ča­se se vě­nuje kres­bě a grafickým pracem, spolu­pracuje ja­ko knižní ilu­strá­torka s něko­lika čes­ký­mi na­kla­da­tel­ství­mi.

Svá stu­dia na Konzerva­to­ři Par­du­bi­ce (tří­da Ja­ny Tur­kové) za­kon­či­la Ka­te­ři­na só­lovým vy­stou­pením s Par­du­bickou ko­morní filhar­mo­nií, ja­ko só­listka se před­stavi­la ta­ké v rám­ci své­ho ab­sol­vent­ské­ho kon­cer­tu na praž­ské HAMU (tří­da Ivo Kahánka). Kromě těch­to pří­leži­tos­tí má za se­bou kon­cer­ty za do­provo­du Ja­náč­kovy filhar­mo­nie Ostrava a dalších or­chestrů. Mezi je­jí úspě­chy patří oceně­ní ze sou­tě­ží v ka­tego­rii só­la i ko­morní hry, jež zís­ka­la ja­ko členka klavírní­ho dua s Mar­ti­nem Smutným. Ka­te­ři­na je lau­re­át­kou na­příklad Brněn­ské klavírní sou­tě­že, Mezi­ná­rodní Nová­kovy sou­tě­že, Sou­těžní pře­hlídky konzerva­to­ří ČR, Concorso Argento v Itá­lii a dalších. Zúčastni­la se mi­strovských kurzů pod ve­dením reno­movaných in­terpre­tů a pe­da­gogů, ja­ký­mi jsou mi­mo ji­ných Angela Hewitt, Avedis Kouyoumdjian, Pe­ter Frankl či Marcus Schirmer.

e-mail: zc.oirtisauq@liam

te­le­fon: 756 076 477 024+

facebook