• Dny žiž­kovské­ho kul­turní­ho dě­dic­tví

  kostel sv. Rocha, Praha 3

  • J. S. Bach: Čtyři due­ta
  • R. Glière: Osm ku­sů
  • B. Mar­ti­nů: Duo č. 2
  • O. Kukal: Present

  • Ma­rie Hasoňová – hous­le

  • Ju­di­ta Škodová – vi­o­lon­cello

  Vstup volný

 • Je­denác­tého na „Je­denáct­ce“

  Chodovská tvrz, Praha 11

  V pravidelném hu­debním cyk­lu vy­stou­pí na Chodovské tvrzi Quasi trio v ryze ženském složení: Ma­rie Hasoňová na hous­le, Ju­di­ta Škodová na vi­o­lon­cello a Ka­te­ři­na Ochmanová na klavír. Za­z­ní sklad­by J. Haydna, W. A. Mo­zar­ta, D. Šosta­kovi­če, B. Mar­ti­nů a O. Kuka­la.

  Vstu­penky

 • ECMA: Quasi Trio & Trio Aralia

  Ra­dio West Concert

  Nieuwe Kerk, den Ha­ag

  Kon­cert pořá­daný European Chamber Music Academy

  • Quasi Trio: W.A. Mo­zart (1761–1791) – Pi­ano Trio in C major, K548
  • Trio Aralia: M. Ravel (1875–1937) – Pi­ano Trio in a, M.67

  www.koncon.nl

 • kon­cert cyk­lu „Ti nej­lepší“

  Sál Mar­ti­nů, Ma­lostranské nám. 13, Praha 1

  Ab­sol­vent­ský kon­cert za do­provo­du or­chest­ru PKF – Prague Philharmonia, v na­šem po­dání za­zní Kon­cert pro hous­le, vi­o­lon­cello a klavír L. van Be­etho­ve­na.

  www.pkf.cz

  Pozvánka

  Vstu­penky

 • Tó­ny Vi­nohrad

  Gröbeho vi­la, Praha 2

  Pla­kát

 • Sál Mar­ti­nů, Ma­lostranské nám. 13

  Kon­cert ka­ted­ry ko­morní hry – Quasi Trio

  • W. A. Mo­zart: Trio C dur KV 548
  • E. Schulhoff: Duo pro hous­le a vi­o­lon­cello
  • F. Schu­bert: Trio B dur op. 99

  Vstu­penky

 • Dům ře­me­sel Arcadis, Vy­soká u Mělníka

  • F. Schu­bert: Trio B dur op. 99
  • B. Smeta­na: Trio g moll op. 15
 • Měst­ský spole­čenský dům v Ko­lí­ně

  Kon­cert v rám­ci pravidelné­ho cyk­lu Kruhu přá­tel hud­by

  • F. Schu­bert: Trio B dur, op. 99
  • D. Šosta­kovič: Trio č. 1 c moll, op. 8

  • B. Smeta­na: Trio g moll, op. 15

  www.msd-kolin.cz

 • Sál Mar­ti­nů, Ma­lostranské nám. 13

  Ab­sol­vent­ský re­ci­tál magis­terské­ho stu­dia ko­morní hry na HAMU.

  • F. Schu­bert: Trio B dur op. 99
  • L. So­m­mer: Quasi Concerto (svě­tová pre­mi­é­ra)

  • B. Smeta­na: Trio g moll op. 15

  Spolu­účin­ku­jí P. Střížek, T. Bačovský, P. Hol­man, Š. Dr­ti­na, T. Novák, A. Talácková, J. Váv­rová a R. Do­ležal.

  Facebook

 • Atri­um na Žiž­kově

  So­bot­ní od­polední kon­cert zpes­t­řený prů­vodním slovem k jednot­livým skladbám, au­to­rům a hu­debním epo­chám.

  • W. A. Mo­zart: Trio C dur KV 548
  • B. Smeta­na: Trio g moll op. 15

  www.atriumzizkov.cz

 • klub Carpe Di­em

  Duo Fo­lie à deux: čes­ké a fran­couz­ské šanso­ny

  • J. Škodová – zpěv
  • K. Ochmanová – klavír

  Vstupné 150 Kč

 • brandýský zá­mek

  Kon­cert v rám­ci pravidelné­ho cyk­lu Kruhu přá­tel hud­by Bran­dýs nad La­bem

  • J. Haydn: Trio C dur Hob. XV/27
  • L. Auerbach: Trio č. 1 op. 28

  • F. Schu­bert: Trio B dur op. 99
 • Slo­venské ná­rodní mu­ze­um, Mar­tin, Slo­vensko

  Cyklus „Kla­sika na scé­ně“

 • Rabasova gale­rie, Ra­kovník

  Kon­cert festivalu „He­rol­dův Ra­kovník“

  • L. van Be­etho­ven: Duo č. 1 C dur
  • R. Gliere: Osm ku­sů pro hous­le a vi­o­lon­cello
  • E. Schulhoff: Duo pro hous­le a vi­o­lon­cello
  • B. Mar­ti­nů: Duo č. 2 pro hous­le a vi­o­lon­cello

  Quasi Duo – Ma­rie Hasoňová (hous­le), Ju­di­ta Škodová (vi­o­lon­cello)

 • Ga­le­rie Závodný, Mikulov

  Kon­cert v rám­ci cyk­lu Kruhu přá­tel hud­by Mikulov

 • Ob­řadní síň radni­ce, Sta­rý Plzenec

  Kon­cert v rám­ci cyk­lu Kruhu přá­tel hud­by Sta­rý Plzenec

 • Měst­ské ki­no, Nejdek

  Kon­cert v rám­ci cyk­lu Kruhu přá­tel hud­by v Nejdku

  • C. Schumann: Klavírní trio g moll, op. 17
  • B. Mar­ti­nů: Bergerettes

  • A. Dvo­řák: Klavírní trio B dur, op. 21
 • zá­mek Tr­mi­ce

  Kon­cert v rám­ci cyk­lu Kruhu přá­tel hud­by Tr­mi­ce

  • F. Schu­bert: Trio B dur, op. 99
  • F. Mar­tin: Trio sur des me­lo­die populaires irlandaises

  • A. Dvo­řák: Klavírní trio B dur, op. 21
 • Kul­turní cent­rum La­buť Ří­ča­ny

  Kon­cert v rám­ci cyk­lu Kruhu přá­tel hud­by v Ří­čanech

 • Profesní dům MFF UK, Praha 1

  Kon­cert z ko­morní­ho cyk­lu PKF-Prague Philharmonia

  • N. Ro­ta: Trio pro kla­ri­net, vi­o­lon­cello a klavír
  • W. Rabl: Kvar­tet pro kla­ri­net, hous­le, vi­o­lon­cello a klavír, op. 1

  • A. Dvo­řák: Klavírní trio B dur, op. 21

  Quasi Trio, Ji­ří Ja­vůrek (kla­ri­net)

  Vstu­penky

 • Chodovská tvrz, Praha

  „Je­denác­tého na je­denáct­ce“

  • L. van Be­etho­ven
  • N. Ro­ta
  • J. Brahms
 • Dvůr Krá­lové, Hankův dům

  Kruh přá­tel hud­by

  • L. van Be­etho­ven
  • N. Ro­ta
  • J. Brahms
 • re­stau­ra­ce Kuk­lík, Kladno

  Fo­lie à deux – ve­čer šanso­nů

 • Chodovská tvrz, Praha

  „Je­denác­tého na je­denáct­ce: Fo­lie à deux – ve­čer šanso­nů“

 • Nejdek, Měst­ské ki­no

  Kruh přá­tel hud­by

  • L. van Be­etho­ven
  • N. Ro­ta
  • J. Brahms
 • Sta­rý Plzenec, Ob­řadní síň radni­ce

  Kruh přá­tel hud­by

  • A. Dvo­řák
  • D. Šosta­kovič
 • zá­mek Tr­mi­ce

  zá­mek Tr­mi­ce

  • F. Schu­bert
  • F. Mar­tin
  • A. Dvo­řák
 • Atri­um Žiž­kov

  bene­fiční kon­cert „Quasi Trio pro Ukra­ji­nu“

  atriumzizkov.cz

  • L. van Be­etho­ven
  • N. Ro­ta
  • L. Ja­ná­ček
  • R. Ha­as
  • M. Gnessin

  Host: Natalya Shumeyko – hous­le

 • KC La­buť, Ří­ča­ny

  Kruh přá­tel hud­by Ří­ča­ny

  • A. Dvo­řák
  • D. Šosta­kovič

  • Vít Chudý – hous­le

  • Ju­di­ta Škodová – vi­o­lon­cello

  • Ka­te­ři­na Ochmanová – klavír

 • Winternitzova vi­la, Praha

  kon­cert­ní řa­da Winternitzovy vi­ly

  • L. van Be­etho­ven
  • J. Brahms
  • N. Ro­ta
 • Vy­soká u Mělníka

  kon­cert v domě ře­me­sel Arcadis

 • Dobřejovi­ce

  domá­cí kon­cert u Látových

  • J. Brahms
  • J. Widmann
  • V. Novák
  • N. Ro­ta
 • Mar­tin (SK)

 • Be­ránek Ná­chod

  Kruh přá­tel hud­by Ná­chod

  • L. van Be­etho­ven
  • J. Brahms
  • N. Ro­ta
 • ZUŠ Že­ro­tín, Olo­mouc

  Kruh přá­tel hud­by Olo­mouc

  • L. van Be­etho­ven
  • M. Bruch
  • N. Ro­ta
 • Měst­ské kul­turní stře­dis­ko Le­tovi­ce

  Kruh přá­tel hud­by Le­tovi­ce

 • Radfahrerkirche Wehlen

  Dny čes­ké a ně­mecké kul­tu­ry

  • W. A. Mo­zart
  • R. Muczynski
  • J. Widmann
  • J. Brahms
 • Den Ha­ag (NL)

  mezi­ná­rodní mi­strovské kur­zy European Chamber Music Academy

 • Schloss Wolfsburg (D)

  • W. A. Mo­zart
  • R. Muczynski
  • J. Widmann
  • J. Brahms
 • Vrchlické­ho diva­dlo v Lounech

  Kruh přá­tel hud­by Lou­ny

 • Dům hud­by A. Dvo­řáka, Plzeň

  Kruh přá­tel hud­by Plzeň

 • Profesní dům MFF UK, Praha

  Ko­morní cyk­lus K or­chest­ru PKF — Prague Philharmonia

  • F. Mendelssohn-Bartholdy
  • N. Ro­ta
  • E. Cílková
  • G. Fauré
 • On­dřejovský mlýn, On­dřejov

  Kruh přá­tel hud­by On­dřejov

 • Profesní dům MFF UK, Praha

  K8 Ro­ta. Cílková. Fauré | PKF — Prague Philharmonia

  • QUASI TRIO
  • Da­vid Ši­me­ček — kla­ri­net
  • Ka­te­ři­na Ochmanová — klavír
  • Ju­di­ta Škodová — vi­o­lon­cello

  Ji­ří Ja­vůrek — kla­ri­net

Quasi Trio bylo za­loženo v Praze, kde má své pů­so­biště do­dnes. V ro­ce 2021 se sou­bor roz­ho­dl změnit ná­strojové ob­sazení z kla­sické­ho složení klavírní­ho tria s hous­le­mi na trio kla­ri­ne­tové. Trio úspěšně ab­solvovalo magis­terské stu­di­um obo­ru ko­morní hra na praž­ské HAMU, všich­ni tři členové – Da­vid Ši­me­ček (kla­ri­net), Ju­di­ta Škodová (vi­o­lon­cello), Ka­te­ři­na Ochmanová (klavír) – ma­jí za se­bou ta­ké mnohé zku­šenosti ze za­hrani­čí a na kon­tě četné úspě­chy z mezi­ná­rodních sou­tě­ží a mi­strovských kurzů. Sou­bor ab­solvoval dvou­le­tou stáž na CRR v Pa­ří­ži ve tří­dě svě­tozná­mého Tria Wanderer a postgra­duální program na univerzi­tě MDW ve Vídni ve tří­dách Johannese Meissla a Avedise Kouyoumdjiana.

Přestože se Quasi Trio snaží své ak­tivi­ty sou­stře­dit pře­devším na tu­zem­ské pu­b­likum, účast­ní se ta­ké za­hraničních projek­tů a mi­strovských kurzů. Má za se­bou oceně­ní na po­li mezi­ná­rodních sou­tě­ží (Sou­těž Na­da­ce B. Mar­ti­nů, International Plov­div Chamber Music Competition a další), je dvojná­sobným dr­ži­te­lem Ce­ny pro nej­lepší ko­morní sou­bor, udě­lovanou mezi­ná­rodní­mi mi­strovský­mi kur­zy International Summer Academy v ra­kous­kém Reichenau an der Rax. Ja­ko lau­re­át té­to ce­ny dostal sou­bor zá­roveň opa­kovaně možnost vy­stou­pit v sá­le ví­deň­ské­ho rá­dia ORF. Mezi úspě­chy Quasi Tria patří ta­ké něko­lik oceně­ní za in­terpreta­ci sklad­by Bo­huslava Mar­ti­nů, zís­kané jak v só­lové či ko­morní hře.

Kromě spolu­prá­ce s přední­mi čes­ký­mi or­chest­ry (PKF – Prague Philharmonia, Česká filhar­mo­nie, Par­du­bická filhar­mo­nie ad.) v rám­ci jejich ko­morních a edu­kačních cyk­lů vy­stu­pu­jí členové Quasi Tria i ja­ko só­lis­té, v pů­vodní houslové se­stavě na­příklad v Trojkoncertu L. van Be­etho­ve­na za do­provo­du PKF – Prague Philharmonia. V reper­toá­ru Quasi Tria jsou kla­sická dí­la od ba­roka až po dva­cá­té století, sou­bor spolu­pracuje ta­ké se sou­časný­mi hu­dební­mi skla­da­te­li, ja­ký­mi jsou na­příklad Eliš­ka Cílková, Lukáš So­m­mer ne­bo Zdeněk Mer­ta.

PDF Kromě pů­so­bení v Quasi Triu všech­ny čle­ny za­městnáva­jí vý­znam­né čes­ké in­stitu­ce – Da­vid Ši­me­ček má stá­lé angaž­má v or­chest­ru Ná­rodní­ho diva­dla, Ju­di­ta Škodová je členkou PKF – Prague Philharmonia a Ka­te­ři­na Ochmanová se vě­nuje pe­da­go­gické činnosti (klavír, ko­morní hra) a klavírní spolu­prá­ci na Konzerva­to­ři Par­du­bi­ce.

Judita Škodová Judita Škodová již od dět­ství roz­víje­la své hu­dební na­dání ve více smě­rech. Za ob­je­vení vášně pro ko­morní hru vdě­čí tri­ovým lek­cím, kte­ré na hu­dební ško­le ab­solvova­la u Ji­ří­ho Fi­še­ra a po­slé­ze na Gym­náziu Ja­na Ne­ru­dy pod ve­dením Arnoš­ta Střížka. Po­té, co se s nadšením za­po­ji­la ta­ké do or­chest­rální hry a pů­so­bi­la v mnoha stu­dent­ských or­chestrech, sta­la se členkou or­chest­rální aka­de­mie PKF – Prague Philharmonia a od roku 2013 je kmenovým hrá­čem or­chest­ru. Je­jí só­lový debut probě­hl v ro­ce 2005 na Mezi­ná­rodním festivalu mla­dých hu­dební­ků v ně­meckém Coburgu. V ro­ce 2018 za­lo­ži­la duo Fo­lie à deux, kde vy­stu­puje ja­ko zpě­vač­ka čes­kých a fran­couz­ských šanso­nů spolu s Ka­te­ři­nou Ochmanovou za klaví­rem či akor­deo­nem.

Ju­di­ta je ab­sol­ventkou tří­dy prof. Mi­roslava Petrá­še na Hu­dební aka­de­mii múzických umě­ní v Praze, dva roky stu­dia strávi­la na mezi­ná­rodních stá­žích – v dán­ském Odense u Mi­chae­ly Fukačové a na pa­říž­ské Conservatoire de Musique et de Danse ve tří­dě Jérôma Pernoo. Již ja­ko stu­dentka Mirka a Mar­ti­na Škampových na Gym­náziu Ja­na Ne­ru­dy na se­be upo­zor­ňova­la úspě­chy v ce­lo­stát­ních i mezi­ná­rodních sou­tě­žích (Prague Ju­nior Note, He­ranova vi­o­lon­cellová sou­těž, Talents for Europe, Mezi­ná­rodní vi­o­lon­cellová sou­těž v ra­kous­kém Liezenu, ad.). Ja­ko só­listka spolu­pra­cova­la Ju­di­ta mi­mo ji­né s Ja­náč­kovou filhar­mo­nií Ostrava, PKF – Prague Philharmonia, Seve­ro­čes­kou filhar­mo­nií Tepli­ce, Praž­ským stu­dent­ským or­chestrem a další­mi.

Kateřina Ochmanová Kateřina Ochmanová po­chází z ro­di­ny hu­debních pe­da­gogů a své první hu­dební krůč­ky ab­solvova­la jak na klavír tak i akor­deon. V obou obo­rech sbíra­la úspě­chy na kon­cert­ních i sou­těžních pó­di­ích, roz­hod­la se však vě­novat svou plnou po­zornost klaví­ru a pokra­čovat v je­ho stu­diu na konzerva­to­ři a po­slé­ze vy­soké ško­le. Již bě­hem stu­dií se sta­la vy­hle­dávanou pi­anistkou nejen ja­ko só­listka a ko­morní hráč­ka, ale ta­ké pro své schopnosti doprovazečské a pe­da­go­gické. V sou­časné do­bě pů­so­bí ja­ko korepetitor a pe­da­gog na Konzerva­to­ři Par­du­bi­ce, zá­roveň je oce­ňovaným kon­cert­ním partne­rem na­stu­pu­jí­cí mla­dé pě­vecké gene­ra­ce talen­tů (Pe­tr Nekoranec, Kris­tý­na Kůstková, Ta­de­áš Hoza ad.). Ve svém volném ča­se se vě­nuje kres­bě a grafickým pracem, spolu­pracuje ja­ko knižní ilu­strá­torka s něko­lika čes­ký­mi na­kla­da­tel­ství­mi.

Svá stu­dia na Konzerva­to­ři Par­du­bi­ce (tří­da Ja­ny Tur­kové) za­kon­či­la Ka­te­ři­na só­lovým vy­stou­pením s Par­du­bickou ko­morní filhar­mo­nií, ja­ko só­listka se před­stavi­la ta­ké v rám­ci své­ho ab­sol­vent­ské­ho kon­cer­tu na praž­ské HAMU (tří­da Ivo Kahánka). Kromě těch­to pří­leži­tos­tí má za se­bou kon­cer­ty za do­provo­du Ja­náč­kovy filhar­mo­nie Ostrava a dalších or­chestrů. Mezi je­jí úspě­chy patří oceně­ní ze sou­tě­ží v ka­tego­rii só­la i ko­morní hry, jež zís­ka­la ja­ko členka klavírní­ho dua s Mar­ti­nem Smutným. Ka­te­ři­na je lau­re­át­kou na­příklad Brněn­ské klavírní sou­tě­že, Mezi­ná­rodní Nová­kovy sou­tě­že, Sou­těžní pře­hlídky konzerva­to­ří ČR, Concorso Argento v Itá­lii a dalších. Zúčastni­la se mi­strovských kurzů pod ve­dením reno­movaných in­terpre­tů a pe­da­gogů, ja­ký­mi jsou mi­mo ji­ných Angela Hewitt, Avedis Kouyoumdjian, Pe­ter Frankl či Marcus Schirmer.

David Ši­me­ček se beze­spo­ru řa­dí mezi nej­vý­raz­nější talen­ty mla­dé gene­ra­ce kla­ri­ne­tis­tů, pro je­ho hráč­ské kva­li­ty a upřímnou lás­ku k hud­bě jej často vy­hle­dává ke spolu­prá­ci řa­da čes­kých or­chestrů a ko­morních tě­les. Ještě před dokon­čením středo­škol­ských stu­dií se v ro­ce 2015 stal kmenovým hrá­čem or­chest­ru Ná­rodní­ho diva­dla v Praze, kde pů­so­bí do­dnes. Zá­roveň je v sou­časné do­bě stipen­dis­tou or­chest­rální aka­de­mie Čes­ké filhar­mo­nie, s níž od roku 2018 ab­solvoval množ­ství pres­tižních kon­cer­tů a festiva­lů pod ve­dením nej­větších svě­tových di­rigent­ských jmen. Cenné zku­šenosti zís­kával Da­vid na mi­strovských kurzech pod ve­dením reno­movaných kla­ri­ne­tis­tů, na­příklad S. Brill, H. Mäkkiho, P. Beltraminiho, G. Vargy a dalších.

Po ma­tu­ri­tě na gym­náziu a ab­so­lu­to­riu čes­ko­bu­dě­jovické konzerva­to­ře u Zdeňka Ur­bánka se roz­ho­dl ve stu­diu kla­ri­ne­tu pokra­čovat na brněn­ské JAMU ve tří­dě prof. Mi­la­na Po­láka a Ví­ta Spilky. V té do­bě již měl na kon­tě vý­znam­ná sou­těžní oceně­ní (Concerto Praga, Concertino Bohemia, Czech Clarinet Art, Sou­těžní pře­hlídka konzerva­to­ří ČR atd.) a spolu­prá­ci s profe­si­o­nální­mi or­chest­ry. Vý­ji­mečnou pří­leži­tos­tí bylo pro Da­vi­da pů­so­bení v European Union Youth Orchestra, kde dostal možnost spolu s další­mi vy­braný­mi hu­debníky pra­covat a vy­stu­po­vat pod tak­tovkou di­rigen­tů, ja­ký­mi jsou např. Gianandrea Nosseda, Manfred Honeck či Vasi­ly Petrenko. Kromě svých só­lových a or­chest­rálních zku­šenos­tí je Da­vid ta­ké ceně­ným hrá­čem ko­morním – je­ho v ro­ce 2019 za­ložený sou­bor Alinde Quintet se hned krát­ce po svém vzniku stal ví­tě­zem Mezi­ná­rodní hu­dební sou­tě­že v Bu­ku­rešti.

e-mail: zc.oirtisauq@liam

te­le­fon: 756 076 477 024+

facebook